Chân giả phần bàn

Liên hệ

Cắt cụt bàn chân hay một phần của bàn chân là bất kỳ một cắt cụt hoặc tháo khớp nào được thực hiện trong phạm vi mắt cá hoặc dưới mắt cá (khớp sên). Tên gọi của các loại cắt cụt được đặt sau phẫu thuật, là tên người thực hiện và công bố phương pháp cắt cụt này đầu tiên hoặc được gọi theo phân loại chức năng theo vị trí cắt cụt hoặc vị trí giải phẫu.